счетоводна кантора РУМИ - начало
Услуги
Какво предлагаме

Счетоводни услугиУслуги ТРЗДруги усугиСчетоводни услуги

 1. Обработка приходни и разходни първични счетоводни документи
 2. Изготвяне Главна книга, Оборотна ведомост, платежни нареждания
 3. Изготвяне Хронологичен регистър
 4. Изготвяне Аналитичен регистър
 5. Изготвяне на ДДС дневници и декларации
 6. Изготвяне на ГФО – баланс, ОПР, ОСК. ОПП
 7. Изготвяне на счетоводни и данъчни амортизационни планове
 8. Изготвяне на Интрастат и Vies декларации
 9. Изготвяне на годишни данъчни декларации
 10. Изготвяне на отчет към НОИ
 11. Публикуване на ГФО съгласно ЗСч.
 12. Изготвяне на документи за банкови кредити, лизинг
 13. Изготвяне на счетовогна политика
 14. Изготвяне на индивидуален сметкоплан
 15. Изчисление на авансовата вноска за данък върху печалбата
 16. Еднократно изготвяне на ГФО
 17. Счетоводно завеждане на банкови сметки
 18. Водене на едностранно и двустранно счетоводство

Услуги ТРЗ

 1. Изготвяне и регистрация на
  • ГД
  • Договор управление и контрол
  • Почасов договор
 2. Изготвяне на индивидуална длъжностна характеристика
 3. Изготвяне УПЛ, УП2, УП3
 4. Изготвяне служебни бележки за:
  • изплащане на детски
  • кандидатстване в ясли и детски градини
  • кандидатстване по национални програми в подкрепа на майчинството
  • бюрото по труда
  • служещи пред съответното учебно заведение
 5. Попълване и заверка на осигурителна книжки
 6. Попълване на трудови книжки
 7. Попълване и подаване на декларация за регистрация и дерегистрация на самоосигуряващи се лица
 8. Попълване и подаване на декларация образец 1 и 6
 9. Попълване на декларация образец 6 за самоосигуряващи се лица
 10. Изготвяне на разплащателни ведомости
 11. Изготвяне на правилник за организация на работната заплата
 12. Консултации за всички видове обезщетения по КТ
 13. Подаване на болнични листи в НОИ

Други услуги и консултации

 1. Създаване на фирма
 2. Регистрация в Търговския регистър
 3. Регистрация към комисия за защита на личните данни
 4. Агенция за финансово разузнаване
 5. Регистрация в инспекция по труда, регистрация на ревизионна книга
 6. Регистрация по ЗДДС
 7. Регистрация в регистър Булстат
 8. Регистрация по ЗДДС и дерегистрация
 9. Интернет банкиране
 10. Консултации по КТ, КСО, ЗКПО, Закона за насърчаване на заетостта, ЗДДС, ЗДДФЛ, ДОКП, ТЗ, ЗСч.

Цените се договарят в зависимост от индивидуалните параметри на
всяка фирма и са в граници, удовлетворяващи и двете страни